Thai Suwannahong traditional massage lounge

Thai Suwannahong traditional massage lounge

Thai Suwannahong traditional massage lounge
Homeเกี่ยวกับเราการนวดแผนโบราณพื้นที่ภายในเพื่อให้บริการพบเราได้ที่ไหนเวลาทำการการจองเพื่อใช้บริการติดต่อเราได้ที่ ItalianoEnglishThai

คำเตือนด้านกฎหมาย

ของเว็บไซด์

ไทยสุวรรณหงษ์ หรือในนามของ บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยสุวรรณหงษ์ (Thai Suwannahong S.a.s.) ขอแจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชาสัมพันธ์ทั้งหมดในเว็บไซด์ ซึ่งเราเป็นเจ้าของข้อมูลเอง รวมถึง ในโครงสร้างภาพแผนผัง ซอฟแวร์ รหัสและลักษณะของการร่างต้นฉบับทั้งหมดนี้ เพื่อใช้ในการสร้างเว็บไซด์ ดังนั้น เว็บไซด์ที่สร้างขึ้นมาทั้งหมดนี้ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไข ทำสำเนาเก็บ ถอดแบบแต่งเติม โยกย้าย หรือนำไปเก็บรักษาเป็นของตนเองได้แต่อย่างใด โดยมิได้รับอนุญาติจาก บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยสุวรรณหงษ์ (Thai Suwannahong S.a.s.) ยกเว้นในกรณีที่เก็บไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น หาก บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยสุวรรณหงษ์ (Thai Suwannahong S.a.s.) มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกิดขึ้น บริษัท ฯ จะไม่ขอรับประกันว่าจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและข้อมูลทุกอย่างในเว็บไซด์ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละครั้ง และบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบในความผิดพลาดใดๆทั้งสิ้น หากมีการตกหล่นข้อมูลใดข้อมูลหนึ่ง อย่างไรก็ตาม เกี่ยวกับข้อมูลที่ลงประชาสัมพันธ์ในเว็บไซด์ของบริษัท ฯ หรือเว็บไซด์อื่นๆ ที่ใช้เชื่อมต่อกันกับเว็บไซด์ของบริษัท ฯ นั้น ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยสุวรรณหงษ์ (Thai Suwannahong S.a.s.) จะไม่ขอรับผิดชอบค่าเสียหาย หรือผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเข้าไปในเว็บไซด์บริษัท ฯ ข้อมูล รูปภาพประกอบ เครื่องหมายการค้าและตราการค้า ที่แสดงในเว็บไซด์ ทั้งหมดเป็นของ บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยสุวรรณหงษ์ (Thai Suwannahong S.a.s.) หากมีข้อมูลบางส่วนเพิ่มขึ้นมาในเว็บไซด์ ที่บริษัท ฯ ไม่ใช่เป็นเจ้าของตามกฎหมาย ข้อมูลส่วนนั้นจะเป็นของผู้คิดสร้างสรรค์อื่นๆ และนั่นไม่ใช่เป็นจุดประสงค์ของบริษัท ฯ เพื่อหวังผลประโยชน์แต่อย่างใด ข้อมูลข้างต้นไม่สามารถนำไปใช้กับเว็บไซด์อื่นๆในอินเตอร์เนท หรือนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์อื่นๆได้ โดยมิได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนจาก บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยสุวรรณหงษ์ (Thai Suwannahong S.a.s.) หรือจากเจ้าของข้อมูล รูปภาพประกอบ เครื่องหมายการค้าและตราการค้า ดังกล่าว ชื่อ “ไทยสุวรรณหงษ์” หรือ บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยสุวรรณหงษ์ (Thai Suwannahong S.a.s.) และเครื่องหมายการค้าในแต่ละเครื่องหมายที่มีชื่อ ไทยสุวรรณหงษ์ หรือ (Thai Suwannahong S.a.s.) ร่วมอยู่ด้วย ผู้อื่นไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ โดยมิได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนจาก บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยสุวรรณหงษ์ (Thai Suwannahong S.a.s.) การให้บริการ (servizi) ไทยสุวรรณหงษ์ จัดให้การบริการ จากการนวดแผนไทยโบราณ การนวดเป็นการนวดที่สัมผัสด้วยมือโดยผ่านส่วนต่างๆของร่างกาย ซึ่งบุคคลากรได้ผ่านการฝึกฝนเพื่อประกอบงานนี้โดยเฉพาะ การนวดไม่ได้เป็นจุดประสงค์เพื่อการรักษาโรค การนวดเป็นการสัมผัสทางผิวหนังภายนอก ในลักษณะที่ไม่ใช่เป็นการรุกราน แต่เพื่อจุดประสงค์ในการผ่อนคลายและทำให้ร่างกายของคนเรารู้สึกสบายขึ้นเท่านั้น การรับผิดชอบในการให้บริการ (responsabilità) ไทยสุวรรณหงษ์ ขอแจ้งให้ลูกค้าที่ใช้บริการทราบว่า การนวดนั้น ทำได้กับลูกค้าที่มีสภาพร่างกายที่เหมาะสมเท่านั้น หากอยู่ในภาวะที่ตรงกันข้าม ลูกค้าจำเป็นต้องแจ้งให้แก่ผู้ทำการนวดทราบล่วงหน้า ก่อนที่จะมีการนวดเกิดขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันที่อาจจะเกิดการบาดเจ็บอื่นๆขึ้น หากกรณีที่ลูกค้าได้รับผลกระทบเหล่านี้ ทางบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยสุวรรณหงษ์ (Thai Suwannahong S.a.s.) จะไม่ขอรับผิดชอบค่าเสียหาย หรือผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากลูกค้า ซึ่งขาดการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับภาวะทางร่างกายที่ไม่เหมาะสม ก่อนที่จะรับบริการนวด

การให้บริการ

ไทยสุวรรณหงษ์ จัดให้การบริการ จากการนวดแผนไทยโบราณ การนวดเป็นการนวดที่สัมผัสด้วยมือโดยผ่านส่วนต่างๆของร่างกาย ซึ่งบุคคลากรได้ผ่านการฝึกฝนเพื่อประกอบงานนี้โดยเฉพาะ การนวดไม่ได้เป็นจุดประสงค์เพื่อการรักษาโรค การนวดเป็นการสัมผัสทางผิวหนังภายนอก ในลักษณะที่ไม่ใช่เป็นการรุกราน แต่เพื่อจุดประสงค์ในการผ่อนคลายและทำให้ร่างกายของคนเรารู้สึกสบายขึ้นเท่านั้น

การรับผิดชอบในการให้บริการ

ไทยสุวรรณหงษ์ ขอแจ้งให้ลูกค้าที่ใช้บริการทราบว่า การนวดนั้น ทำได้กับลูกค้าที่มีสภาพร่างกายที่เหมาะสมเท่านั้น หากอยู่ในภาวะที่ตรงกันข้าม ลูกค้าจำเป็นต้องแจ้งให้แก่ผู้ทำการนวดทราบล่วงหน้า ก่อนที่จะมีการนวดเกิดขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันที่อาจจะเกิดการบาดเจ็บอื่นๆขึ้น หากกรณีที่ลูกค้าได้รับผลกระทบเหล่านี้ ทางบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยสุวรรณหงษ์ (Thai Suwannahong S.a.s.) จะไม่ขอรับผิดชอบค่าเสียหาย หรือผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากลูกค้า ซึ่งขาดการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับภาวะทางร่างกายที่ไม่เหมาะสม ก่อนที่จะรับบริการนวด

บุคคลากรและลักษณะสถานที่ตั้งภายใน

พนักงานเป็นลูกจ้างของ บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยสุวรรณหงษ์ (Thai Suwannahong S.a.s.) โดยตรง ซึ่งบริษัท ฯ มีการประสานงานกับผู้ร่วมงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเคารพต่อกฎระเบียบข้อบังคับทางกฎหมาย ซึ่งมีผลบังคับใช้อยู่ เกี่ยวกับด้านสุขอนามัย ด้านการรักษาความปลอดภัยและการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนพื้นที่การทำงาน บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยสุวรรณหงษ์ (Thai Suwannahong S.a.s.) ประกอบการปฎิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับทางกฎหมาย ซึ่งมีผลบังคับใช้อยู่ สถานที่ภายใน ได้ถูกวางโครงการณ์และได้จัดทำขึ้นโดยเคารพต่อกฎการรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ซึ่งอยู่ภายใต้ใบกรมธรรม์ประกันภัยที่คุ้มครอง จากบริษัทประกันภัย ซึ่งเป็นหนึ่งบริษัทประกันภัยที่สำคัญและรู้จักกันอย่างแพร่หลาย

 
   
© Thai Suwannahong S.a.s. P. IVA 06069420963 | คำเตือนด้านกฎหมาย - การรักษาความลับของลูกค้า - พัฒนาเว็บไซด์โดย - แผนที่ของเว็บไซด์ - Print